top of page

 TARIFFOPPGJØRET

 

Tariffoppgjøret i 2016 var et hovedoppgjør, der både økonomi og teksten i tariffavtalene var tema. Inngangen til oppgjøret var en mediebransje som står midt i en krevende omstillings- og endringstid. Forhandlingene ble krevende, men til slutt kom man i havn med en forhandlingsløsning for alle oppgjørene med unntak av avisbud. Oppgjøret med avisbudene fant sin løsning etter mekling. Alle oppgjør fikk en ramme på 2,4 prosent. I tillegg ble det enighet om enkelte tilpasninger i den enkelte avtale.

Forhandlingsløsninger: 

Norsk Journalistlag (journalistavtalene) - ramme på 2,4%, i tillegg utvalgsarbeid knyttet til ulempe, avtalestruktur og frilansavtale.

 

Fellesforbundet (grafisk og pakkeri) - ramme på 2,4%, utjevningstillegg på kr 2000, skiftsatser og ulempesatser hevet, utvalgsarbeid om sammenslåing av de to avtalene (grafisk og pakker).

 

Parat - ramme på 2,4 %, og utvalgsarbeid knyttet til ulempe og omfang.

 

Handel & Kontor - ramme på 2,4 %, og utvalgsarbeid knyttet til kompetansebehov/kompetanseutvikling.


Løsning etter mekling:

Norsk Transportarbeiderforbund (avisbudavtalen) - ramme på 2,4%, justeringstillegg 2 kr per time/37,5t dagsats, heving minstelønnssatser, utvidelse av omfangsparagraf og utfasing av ulempetillegg for ombæring av mediepostprodukter og reklame.

MBLs ARBEIDSLIVSAVDELING
 

MBLs arbeidslivsavdeling bistår medlemsbedriftene med eventuelle rettstvister samt i en lang rekke saker ovenfor arbeidstaker representert ved advokat og eller en av fagforeningene er motpart. I 2016 har vi hatt mange saker knyttet til nedbemanninger, omorganiseringer og oppsigelsesprosesser, i tillegg til tariffspørsmål. Vi bistår også bedriftene i problemstillinger relatert til opphavsrett og markedsrett.I tillegg holdes det kurs om aktuelle tema, og vi har et eget arbeidsgiverforum.

bottom of page